Socjoterapia

Zestawienie bibliograficzne

zbiorów Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

Książki:

 1. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005. - 402 s. (94647, 97846, 96566 Czytelnia)
 2. Mój świat w Tobie jest : program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z nauczania zintegrowanego : praca dyplomowa / Agnieszka Mikołajczak, Elżbieta Sidor. - Gdańsk, 2007. - 53 s. (95954 Czytelnia)
 3. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 357 s. (102740)
 4. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - 235 s. (96574, 96656 Czytelnia)
 5. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - 327 s. (96982, 89096 Czytelnia)
 6. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2007. - 207 s. (97228)
 7. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej.- Kraków : "Impuls", 2008. - 178 s. (97561)
 8. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009. - 300 s. (97563, 97614 Czytelnia)

Artykuły z czasopism:

 1. ABC socjoterapii / Joanna Kędzierzawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47
 2. Czym jest socjoterapia? / Joanna Kamińska // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 17-20
 3. Diagnoza w procesie socjoterapii / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 21-24
 4. Drama w profilaktyce / Marta Marchow // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 44-45
 5. Ekologiczny aspekt socjoterapii / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2005, nr 5, s. 20-21
 6. Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45
 7. Kiedy z chaosu rodzi się rytm / Jacek Żelazek // Świat Problemów. - 2013, nr 7, s. 44-47
 8. Kluby młodzieżowe jako nowoczesna forma profilaktyki / Dariusz Kowalski // Remedium. - 2008, nr 5, s. 30-31
 9. Kompetencje socjoterapeutów / Joanna Kamińska // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 25-28
 10. Kto kogo prowadzi? Cz. 1-3 / Alina Szulirz // Remedium. - 2010, nr 4, s. 6-7 ; nr 5 s. 4-5 ; nr 6 s. 6-7
 11. Kto może zostać szkolnym socjoterapeutą / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, maj, s. 18-21
 12. Metody aktywizujące w procesie socjoterapii / Magdalena Wierzańska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 38-43
 13. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 22-25
 14. Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Floryszczak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 28-30
 15. Miejsce spotkania  / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 10, s. 10-11
 16. Miłość i profesjonalizm. Cz. 1-2 / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 8-9 ; 2011, nr 5, s. 10-11
 17. Moja przygoda z socjoterapią / Jaromir Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 47-48
 18. (Nie)bezludna szkolna wyspa / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, październik, s. 42-43
 19. Nieoszlifowane diamenty / Elżbieta Rembiasz // Remedium. - 2009, nr 3, s.6-7
 20. Nikt od nikogo nie jest lepszy : scenariusz zajęć edukacyjnych / Małgorzata Jeziorna // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 16-18
 21. Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach / Anna Matyja // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 42-45
 22. Pamiętaj - mam swoje prawa! : scenariusz zajęć socjoterapeutycznych / Edyta Szpala // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 46-50
 23. Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 2, s. 30-31
 24. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 45-47
 25. Praca z dziećmi i rodzicami w świetlicy socjoterapeutycznej / Elżbieta Dallemura // Świat Problemów. - 2013, nr 5, s. 9-12
 26. Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych : ich portret psychologiczny, postawy wobec pracy i dzieci z rodzin alkoholowych / Sabina Nikodemska // W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 381-392 (96566 Czytelnia)
 27. Program pracy grupy socjoterapeutycznej / Elżbieta Głogowska-Makoś // Lider. - 2007, nr 11, s. 30
 28. Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym na etapie kształcenia podstawowego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, kwiecień, s. 45-47
 29. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 1-2 / Aleksandra Karasowska, Anna Szulirz // Remedium. - 2008, nr 10, s. 30-31 ; 2008, nr 11, s. 12
 30. Projekty projektem na życie. Cz. 1-2 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 1, s. 6-7 ; 2013, nr 3, s. 8-9
 31. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-51
 32. Psychokorekcyjne oddziaływania w ramach świetlicy socjoterapeutycznej / Ewa Mienicka // Doskonalenie Otwarte. - 2008/2009, nr 3/4, s. 34-37
 33. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego "Andrus" w klasie I / Danuta Siewierska // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 54-59
 34. Różne warianty i cele socjoterapii w perspektywie badań jakościowych w świetlicach środowiskowych / Anna Matyja // Forum Oświatowe. - 2006, t. 2, s. 113-123
 35. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych z uczniami z zahamowaniami psychoruchowymi / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, grudzień s. 47
 36. Sędzia, prokurator i obrońca / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 6, s. 30-31
 37. Socjaterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji / Hubert Kupiec // W: Resocjalizacja Polska. - Warszawa : "Pedagogium", 2013.- S. 171-184 (101290)
 38. Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? / Ewa Jastrun // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40
 39. Socjoterapia : model myślenia o psychokorekcji. Cz. 1-2 / Katarzyna Ławrynowicz // Remedium. - 2004, nr 1, s. 22-23 ; 2004, nr 3, s. 18-19
 40. Socjoterapia : o możliwościach pracy z "klasą" w klasie / Teresa Schlack // Profilaktyk. - 2003, nr 1, s. 11-17
 41. Socjoterapia a projekty - refleksja wychowawcy / Elżbieta Rembiasz // Remedium. - 2009, nr 12 , s. 12
 42. Socjoterapia - jak zachodzi zmiana zachowania? / Maria John-Borys // W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.- S. 347-358 (96566 Czytelnia)
 43. Socjoterapia jako forma pomocy młodzieży adolescentnej / Magdalena Dragan, Krystyna Węgłowska-Rzepa // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 93-104
 44. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 10-12
 45. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 1-2 / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, dod. "Wkładka metodyczna", s. V-VIII ; 2013, nr 4/5, dod. "Wkładka metodyczna", s. I-IV
 46. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 31-38
 47. Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna / Katarzyna Sawicka, Gabriela Kalinowska // Remedium. - 2004, nr 5, s. 20-21
 48. Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35
 49. Socjoterapia w szkole i świetlicy terapeutycznej / Joanna Żabińska-Koster // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 13-14
 50. Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie / Anna Matyja // Remedium. - 2010, nr 3, s. 10-11
 51. Start w przyszłość / Adam Dąbrowski // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 31
 52. Strategia pomocy dla Kasi / Iwona Żak, Alina Szulirz // Remedium. - 2012, nr 1, s. 8-10
 53. Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych / Jadwiga Niedbała // Chowanna. - 2011, t. 1, s. 265-280
 54. Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym / Elżbieta Kucińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 29-30
 55. Trudna integracja. Cz. 1-2 / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 2, s. 10-11 ; 2011, nr 3, s. 10-11
 56. Trudne zachowania uczestników socjoterapii / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29
 57. Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 17-22
 58. W poszukiwaniu nowych metod pomocy / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 28-30
 59. Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 1-3 / Justyna Szrzyńska-Głód,  Alina Szulirz // Remedium. - 2009, nr 7/8 , s. 6-7 ; 2010, nr 1, s. 6-7 ; 2010, nr 2, s. 6-7
 60. Wystarczy byś Był... / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 1, s. 10-11
 61. Zabawa w socjoterapii / Agnieszka Nowosiadły // Remedium. - 2006, nr 5, s. 30-31
 62. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 26-31
 63. Zapobieganie czynnikom ryzyka demoralizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich / Małgorzata Parcheta-Kowalik // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4-5, s. 38-44
 64. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 9 (2007), s. 40-47

 

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu