Starzenie się, starość, ludzie starzy

(wybór literatury na podstawie zbiorów

WMBP w Elblągu Filia w Ostródzie)

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej spojrzeć na ziemskie wydarzenia,

Ponieważ dzięki  życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość.

Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być

wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawa i regułą

życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię

nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość”.

 

Z listu Jana Pawła II  „Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku

W nawiasach podano numery inwentarzowe pozycji z Filii w Ostródzie

KSIĄŻKI

1.      Czerniawska, Olga : Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii. W: Pedagogika społeczna. T. 2. Red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (45093)

2.      Czerniawska, Olga : Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii. W: Pedagogika społeczna. T. 2. Red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (45093)

3.      Frąckiewicz, Lucyna : 300 wiadomości o starości / Lucyna Frąckiewicz, Bogna Żakowska-Wachelko. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987 (36518)

4.      Giddens, Anthony :Socjologia. - Wyd. 2 uzup., 1 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - S. 184-189 : Zdrowie a starość (44211)

5.      Gore, Irene : Wiek a aktywność życiowa. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980 (28009)

6.      Kierasińska, Agnieszka : Sytuacja społeczna człowieka starego. W: Edukacja dorosłych / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 331-337 (43269)

7.      Klonowicz, Stefan : Oblicza starości : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979 (26974)

8.      Kobrzeniecka,Joanna : Starzenie się i starość jako treść stereotypów. W: Acta Elbingensia. T. 2. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. - S. 107-118 (43913)

9.      Kowalik, Stanisław : Wspomaganie rozwoju w procesie starzenia się. W: Wspomaganie rozwoju. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 65-80 (43517)

10.  Leszczyńska-Rejchert, Anna : Człowiek starszy i jego wspomaganie. - Dodruk do wyd. z 2005 r. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007 (45242)

11.  Leszczyńska-Rejchert, Anna : Specyfika pedagogiki starości – implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej. W: Pomiędzy teorią a praktyką / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 88-95 (44697)

12.  Leszczyńska-Rejchert, Anna : Zagadnienie starzenia się i starości w ujęciu gerontologii i pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. W: Obszary zainteresowań pedagogów społecznych / pod red. nauk. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk. - Olsztyn, 2002. - S. 251-263 (43634)

13.  Małecka, Barbara Z.: Edukacja do zmian w kontekście sytuacji życiowej ludzi starszych. W: Edukacja dorosłych / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 115-118 (43269)

14.  Musielewicz, Adam : Przesłanki instytucjonalnej pomocy i wsparcia ludzi starych. W: Acta Elbingensia. T. 3. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomicza, 2005. - S. 127-132 (44269)

15.  Niezabitowski, Marek : Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. - Katowice : "Śląsk", 2007. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego)(45245)

Omawia instytucje i placówki wspierające ludzi starszych

16.  Orzechowska, Grażyna : Aktualne problemy gerontologii społecznej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001 (4311)

17.  Pakuła, Magdalena: Postawy osób starszych wobec edukacji w kontekście odpowiedzialności za własną starość. W: Edukacja dorosłych / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 291-297 (43269)

18.  Rembowski, Józef : Psychologiczne problemy starzenia się człowieka.- Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984 (33509)

19.  Rowiński, Rafał : Aktywność rekreacyjna i turystyczna drogą usprawniania osób starszych. W: Drogi i bezdroża sportu i turystyki / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - S. 421-426 (45568)

20.  Siwiński, Wiesław : Aktywność fizyczna osób w starszym wieku. W: Społeczny wymiar sportu / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2003. - S. 181-187 (45569-45570)

21.  Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. - Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006 (44940)

22.  Straś-Romanowska, Maria : Paradoksy rozwoju człowieka w drugiej połowie życia a psychoprofilaktyka starości. W: Wspomaganie rozwoju. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 44-55 (43517)

23.  Stuart-Hamilton, Ian : Psychologia starzenia się. -  Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006 (44483)

24.  Susułowska, Maria : Psychologia starzenia się i starości. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989 (38378

25.  Szarota, Zofia : Gerontologia społeczna i oświatowa. -  Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004 (45244)

26.  Szwarc, Halina : Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku / Halina Szwarc, Teresa Wolańska, Tadeusz Łobożewicz . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988 (38222)

27.  Wawrzyniak, Joanna : Przemoc w starości. W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 265-274 (45536)

28.  Wiśniewska-Roszkowska, Kinga : Nowe życie po sześćdziesiątce . - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986 (35735 ; wyd. 1 - 28818, 25257, 25438)

29.  Wiśniewska-Roszkowska, Kinga : Rewitalizacja i długowieczność czyli Odmłodzenie. - Poznań : "Różdżkarz", 1990 (39602)

30.  Wiśniewska-Roszkowska, Kinga : Starość jako zadanie. - Warszawa : "Pax", 1989 (38444)

31.  Wiśniewska-Roszkowska, Kinga : Stary człowiek w rodzinie. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975 (22565)

32.  Wolański, Napoleon : Rozwój biologiczny człowieka. - Wyd. 7 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005, S. 497-509 : Etap zmian inwolucyjnych (starości) (44614)

33.  Zych, Adam A.: Leksykon gerontologii. - Kraków : "Impuls", 2007 (Czytelnia)

34.  Zych, Adam A.: Słownik gerontologii społecznej. - Warszawa : "Żak", 2001 (Czytelnia)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Bartosz, Grzegorz : Skazani na starość // Wiedza i Życie. – 1997, nr 5, s. 56-60

2.      Biela, Agnieszka : Rola babci i dziadka w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 38-39

3.      Borecka, Irena : Uczestnictwo seniorów w kulturze // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6

4.      Chmielewska, Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 17-19

5.      Czernicka, Małgorzata : Dlaczego się starzejemy? // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2007, nr 2, s. 14-18

6.      Dąbrowiecka, Hanna : Wygrać starość // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 9-10

7.      Dettlaff-Lubiejewska, Katarzyna : Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 18-19

8.      Falkowska, Justyna : Do czego są potrzebni dziadkowie? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 46-48

9.      Fikus, Magdalena : Moja, twoja starość // Wiedza i Życie. – 1998, nr 11, s. 32-37

10.  Franek, Grażyna : Uwarunkowania samooceny stanu zdrowia u ludzi w starszym wieku // Auxilium Socjale. – 2003, nr 3/4, s. 162-171

11.  Głogosz, Dorota : Seniorzy w Polsce : podstawowe dane statystyczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 17-21

12.  Grabowska, Anna : Z młodzieżą o starości // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 40-44

13.  Hagel-Koczarska, Grażyna : Zmiany sprawności fizycznej w procesie starzenia // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 1987, nr 2, s. 51-52

14.  Ilnicka, Renata : Wychowanie do starości // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72

15.  Jurgowiak, Marek : Uszkodzenia DNA w procesie starzenia // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 67-71

16.  Kocimska, Paulina : Starość wyzwaniem dla współczesności // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 6-7

17.  Ludzie starsi są wśród nas: program nauczania wieloprzedmiotowego: szkoła podstawowa - klasy IV-VI / Małgorzata Gałązka i in. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 8

18.  Makowska, Jolanta : Zajęcia na temat starości //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, wkładka, s. 15-16

19.  Małecka, Barbara : Dziadkowie w rodzinie // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 14-16

20.  Marchow, Marta : Dziadkowie // Remedium. – 2005, nr 2, s. 4-5

21.  Maresz, Małgorzata : Z własnej woli // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 13-14 (dom spokojnej starości)

22.  Michalska, Katarzyna : Statystyczna starość // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 3-4

23.  Pielkowa, Jolanta Anna : Nowe podejście do starszego pokolenia // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 3, s. 8-12

24.  Skrobot, Janina : O starości na podstawie utworów literackich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 1, wkładka, s. 24-27

25.  Staręga, Adrianna : Przemoc wobec osób starszych // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 5-6

26.  Szczukiewicz, Piotr : Rozwój w wieku podeszłym // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7

27.  Szukalski, Piotr : Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów i ich sytuacja rodzinna // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 217-238

28.  Śliwińska, Małgorzata Alicja : Rola lamin w fizjologicznym i przedwczesnym starzeniu // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 19-27

29.  Tyszkowa, Maria : Rola dziadków w rozwoju wnuków : analiza na podstawie wypracowań uczniów i studentów // Psychologia Wychowawcza. – 1990, nr 5, s. 301-317

30.  Wiesner, Danuta : Dzień Babci, Dzień Dziadka : scenariusz zajęć w klasie I // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 23-25

31.  Włodowska, Zofia : O późnej miłości // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 2, s. 22-23 (dziadkowie a wnuki)

ZASOBY INTERNETU

1.      Co to znaczy być starym

http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/zdrowie/starosc.php

2.       Długosz, Zbigniew : Starzenie się ludności w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej / Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/24/ludnosc.html

3.      Główne cechy okresu starości [Gerontopedagogika]

http://www.inp.uni.opole.pl/geronto/cechy.html

4.      Motyw starości – opracowanie [tematyka : ogólnie o problemie, motyw starości w           literaturze, filmie, malarstwie, muzyce]

http://www.polskina5.pl/motyw_starosci

5.      Nowak, Jerzy : Problem starzenia społeczeństw w kontekście       przemian kulturowo-demograficznych

http://www.knsp.uksw.edu.pl/pb_problem.html

6.      Prawa ludzi starszych w społeczeństwie polskim – teoria i rzeczywistość

http://www.sciaga.pl/tekst/16464-17-prawa_ludzi_starych

7.      Trojan, Elżbieta : Ludzie starsi są wśród nas. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze

http://scholaris.pl/Portal?secId=A0N7R1146C64WJLC7CP2IREA&refId=G2O1GB1C430VS6BW4N26X5OW

8.      Włodarski, Artur : Starość. Dlaczego się starzejemy?

http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34134,1432992.html

9.      http://senior.pl/- serwis poruszający problemy seniorów w             Polsce oraz na świecie

17.10.2008r.                                                                          Oprac.: Ewa Pawłowska

                                                                                              WMBP w Elblągu, Filia w Ostródzie